Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad

Latest update: 3/11/2021
General
Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad Create contactcard (vcf-file) for Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad
Christer Hjort
Address Allégatan 3 A, 247 54, Dalby
Home
Work
Mobile 070-528 7008
Email info@afsl.se
Homepage http://www.afsl.se
Other information
Founded 2020
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Arkitektur, Stadsbyggnad
Summary Medlemskap
AFSL är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening, som är öppen för alla lundabor och andra med intresse för samhällsbyggnad i vid mening inom Lunds kommun med dess tätorter. Föreningen ska arbeta för god och hållbar samhällsbyggnad i Lunds kommun.
För AFSL innebär Samhällsbyggnad den byggda miljön vi lever i till vardags och fest. Det gäller främst förändringar av denna miljö i organisering och/eller utformning av befintlig eller ny bebyggelse. Här ingår också vägar, gator, torg, parker, grönområden, vatten mm samt tillhörande frågor kring ekonomi, arkitektur och estetik, hållbarhet, hälsa, bomiljö och social miljö, fysisk tillgänglighet, trafik med bekväma och effektiva förbindelser för vardagens resor mellan kommunens olika delar. För AFSL innebär Samhällsbyggnad också det kulturarv som den byggda miljön och den omgivande landsbygden bär och ger Lunds kommun dess identitet.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom
* att informera sig om kommunens planer samt att förmedla och debattera sådan information för att förändra den fysiska miljön.
. att arbeta med opinionsbildning bland allmänheten. Utgångspunkten för AFSLs opinionsbildande verksamhet är ett medborgarperspektiv, där kommuninvånarnas åsikter kommer till uttryck.
. påverkansarbete gentemot beslutsfattare, såväl politiker som tjänstemän, i
Lunds kommun och i regionala och statliga myndigheter.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28